نصب iOS 12.1.1

iOS 12.1.1 اتصال به دیتای سلولار را غیرممکن می_سازد