غیر فعال کردن پسورد آیپد

چگونگی غیر فعال کردن پسورد آیپد