آیفون اصل

چگونه آیفون اصل از تقلبی را تشخیص دهیم؟