مشکل کار نکردن USB در مک بوک

رفع مشکل کار نکردن USB در مک بوک