خاموش کردن آی مک از طریق ترمینال

خاموش کردن آی مک از طریق ترمینال