چگونه می توان چند اثر انگشت در آیفون فعال کرد؟

چگونه می توان چند اثر انگشت در آیفون فعال کرد؟